Algemene voorwaarden Flowsenz | Merle Mentink

Algemene voorwaarden Flowsenz, vertegenwoordigd door mw. M. Mentink hierna te noemen Flowsenz ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83288880 en gevestigd aan de bakhuizen van den brinkstraat 57, te Utrecht.

Bij de eerste afspraak met Flowsenz komt de behandelovereenkomst tot stand, zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden.

Flowsenz en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Flowsenz en de Cliënt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het bedrijf Flowsenz, voor de uitvoering waarvan door M. Mentink derden dienen te worden betrokken.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

 1. Flowsenz: therapeut of dienstverlener (natuurlijk- of rechtspersoon) in dit geval te weten mw. M. Mentink die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd: CAT collectief alternatief therapeuten.
 2. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de Flowsenz en de cliënt.
 3. Partijen: Flowsenz en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd).
 4. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van Flowsenz zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de Flowsenz is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat Flowsenz schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject betreffen.

4. Uitvoering van behandelovereenkomst

 1. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen Flowsenz en de opdrachtgever waarin wordt afgesproken, dat Flowsenz handelingen als screening, onderzoeken, adviezen en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de opdrachtgever te voldoen.
 2. Flowsenz is verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de opdrachtgever in alle fasen van de behandeling. Zij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Flowsenz rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Flowsenz worden medegedeeld en verplicht zich middels het anamnesegesprek alle relevante informatie aan Flowsenz te verstrekken.
 4. Flowsenz verplicht zich de opdrachtgever correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 5. Flowsenz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 6. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
 8. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.
 9. Flowsenz heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Wijziging of opzegging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Flowsenz zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever en Flowsenz kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.). De Flowsenz kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.
 4. Flowsenz heeft ten alle tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

6. Annulering

  1. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Afspraken dienen telefonisch of per What’s App/sms/voicemailbericht/email te worden geannuleerd.
  2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
– Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Flowsenz gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– Flowsenz is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

7. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. Flowsenz zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Flowsenz daartoe verplicht is of Flowsenz toestemming heeft verkregen.
 2. Flowsenz zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. Flowsenz zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

8. Overmacht

Indien Flowsenz haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van Flowsenz, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van Flowsenz opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

9. Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels directe overmaking op het door Flowsenz aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Flowsenz, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de Flowsenz gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Flowsenz gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt de Flowsenz zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever
 6. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is Flowsenz gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 7. Flowsenz is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
 8. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

10. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd Flowsenz is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Flowsenz geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af dat klachten worden verholpen, ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen.
 3. Flowsenz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Flowsenz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Flowsenz is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Flowsenz mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De aansprakelijkheid van Flowsenz voor schade voortvloeiend uit de door haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Flowsenz beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door Flowsenz afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 8. Flowsenz is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen en natuurgeneeskundige middelen etc. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Flowsenz zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 9. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de Flowsenz.
 10. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Flowsenz.

11. Tarieven

 1. Flowsenz is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 2. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 3. Flowsenz behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

12. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Flowsenz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Flowsenz toerekenbaar is. Indien Flowsenz uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Flowsenz zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Flowsenz, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Flowsenz en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van Flowsenz is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Flowsenz uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

14. Overig

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijden door Flowsenz worden gewijzigd en aangepast. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Flowsenz/M. Mentink zijn bekendgemaakt. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Disclaimer website
De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies aan Flowsenz die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor altijd uw behandelend arts of huisarts. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.